Komunistický teoretik Engels: Kapitalizmus chcel zlikvidovať, on sám ale úspešne podnikal

Nemecký filozof, historik, ekonóm, politológ a revolučný socialista Friedrich Engels sa podieľal na vzniku učenia, ktoré ovplyvnilo myslenie a životy miliónov ľudí na celom svete. Spolu s Karolom Marxom napísali viacero diel o teórii komunizmu. Engels, ktorý sa narodil 28. novembra 1820, patril medzi najväčších vzdelancov svojej doby.

Mal encyklopedické znalosti a ovládal viac než 20 cudzích jazykov. Študoval filozofiu, politickú ekonómiu, sociológiu a politológiu, poukazoval na dôležitosť vzájomného pôsobenia prírodných a spoločenských vied. Kritiku kapitalizmu ale dokázal skĺbiť s vlastným, pomerne úspešným podnikaním.

Syn textilného továrnika sa narodil v Barmene, dnešnej časti mesta Wuppertal v Severnom Porýní-Vestfálsku. Už na základnej škole prejavoval nadanie pre jazyky, literatúru, poéziu a iné umenia. Počas štúdií na gymnáziu sa zoznámil s mladohegeliánstvom a stal sa z neho socialista.

Po škole ho otec vyslal do pobočky firmy Ermen a Engels v Manchestri. A mladý revolucionár na základe svojho „študijného pobytu“ neskôr napísal knihu, ktorá zásadným spôsobom obžalovala neľudskosť kapitalizmu. Pod názvom Postavenie robotníckej triedy v Anglicku vyšla v Lipsku v roku 1845, keď mal Engels iba 25 rokov.

Friedrich Engels ako 20-ročný (vľavo) a o štyri desaťročia neskôr (vpravo), na svojom najznámejšom portréte.
Zdroj: Wikimedia Commons

​V tom období sa začala aj jeho spolupráca s Karolom Marxom. Napísali spolu Manifest komunistickej strany, ktorý vyšiel v revolučnom roku 1848: „Nech sa trasú vládnuce triedy pred komunistickou revolúciou! Proletári v nej nemajú čo stratiť, iba ak svoje okovy,“ vyzývali na spojenie robotníkov všetkých krajín v spise. Toto učenie sa po neskoršom „rozpracovaní“" vodcom ruskej boľševickej revolúcie Leninom stalo jedným zo symbolov neslávne známej „diktatúry robotníckej triedy“.

Marx s Engelsom vytvorili vlastné ponímanie dejín, založené na ekonomických zákonitostiach. V spoločnosti je podľa nich prítomný konflikt medzi ovládanými a vládnucimi, ktorý môže byť odstránený zrušením súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov a nastolením beztriednej, komunistickej spoločnosti.

Engels (vzadu vpravo) s Karolom Marxom a jeho rodinou.
Zdroj: Wikimedia Commons

​Pre Marxa bol Engels spolupracovníkom, ale aj významným mecenášom, umožnil mu tvorbu jeho zásadného diela, politicko-ekonomického spisu Kapitál. Marx stihol dopísať a v roku 1867 vydať iba jeho prvú časť, zvyšné dve zostavil zo zápiskov po jeho smrti práve Engels.

V Kapitáli navrhované riešenie v podobe vyvlastnenia kapitalistov a nástupe spravodlivejšieho socialistického usporiadania sa pokúsilo realizovať viacero režimov. Hodnota tohto diela pre dnešný svet však podľa odborníkov spočíva najmä v jeho detailnom popise vtedajšej reality – je dielom, ktoré popisuje ekonomickú realitu polovice 19. storočia, hlavne v Británii.

Po vydaní dvoch pokračovaní Kapitálu na jar 1883 Engels o rok neskôr publikoval dielo Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu, v ktorom spracoval Marxov etnografický prieskum.

Na žiadnych oslavách či významnejších udalostiach v komunistických režimoch (v tomto prípade na zjazde východonemeckých komunistov v roku 1963) nesmel spoločný symbolický portrét ich
Zdroj: Wikimedia Commons

​Friedrich Engels zomrel v Londýne 5. augusta 1895. Tak, ako si želal, bolo jeho telo spálené a popol rozptýlený do mora. Stalo sa tak z výbežku Beachy Head neďaleko prímorského mesta Eastbourne, kam sa chodil liečiť.

„Aj v tom, v čom Engels sa mýlil, mýlil sa človek poctivý a neobyčajný; pre ľudstvo nemajú význam iba názory naskrze správne, ale aj čiastočne správne, a dokonca aj pochybené mu prospievajú, ak vytryskli z hĺbky duše, bažiacej po pravde a usilujúcej o pokrok človečenstva. A práve tu Engels je vzorom pracovníka, áno robotníka-mysliteľa,“ napísal o ňom Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Veľkí muži.