Elitní bojovníci stredoveku: Rytieri mali výnimočné postavenie nielen vo vojsku, ale aj v spoločnosti

Stredovek bol obdobím, kedy kôň vyniesol jazdcov nad hlavy ostatných bojovníkov. Stali sa rozhodujúcou elitou vojska a kôň symbolom ich vyššieho postavenia. Keď sa rytieri stali zároveň ochrancami kostolov a bezbranných kresťanov voči neveriacim, zo svetského združenia jazdcov-bojovníkov sa stal stav posvätený cirkvou. K rytierstvu sa začala viazať bohatá symbolika.

K vzniku rytierskej vrstvy pomohli tri faktory. Vďaka technike boja boli jazdci-rytieri vo vojsku nadradenou zložkou, ktorá nepriateľovi zasadzovala rozhodujúci úder a víťazila. Zo sociálneho hľadiska umožnil vznešený spôsob života nadradenosť v rámci stredovekej spoločnosti. Vojenská služba bola limitovaná, čiže lepšiu zbroj, zbrane či výcvik si mohol dovoliť v podstate len ten, kto mal na ňu dostatok prostriedkov. Symbolom vyššieho postavenia jazdcov sa stal kôň.

Na rytierstvo je možné pozerať sa nielen z pohľadu vojenského či spoločenského, ale aj náboženského. V 11. až 14. storočí chápeme rytierov ako skupiny profesionálnych elitných bojovníkov, ktorí vykonávali hrdinské činy (faire chevalerie, militiam facere). Boli viac-menej stotožňovaní s aristokraciou, neskôr sa stal „rytier“ šľachtickým titulom.

S rytiermi sa v období neskorého stredoveku viazala charakteristická ochranná zbroj, výzbroj a výstroj, ako je to možné vidieť aj na náhrobku Štefana Mariassyiho z Markušoviec.
Zdroj: academia.edu

​Pod ochranu týchto profesionálnych bojovníkov sa dala aj cirkev. Úlohou kresťanského rytiera bolo chrániť kostoly, bezbranných kresťanov a bojovať proti neveriacim. Keď rytieri dali svoje meče do služieb cirkvi, tá začala zasahovať do oblasti prijímania nových členov.

Z plne laického združenia jazdcov – bojovníkov sa stal stav posvätený cirkevnými hodnostármi. Rytier stojaci na čele bojovníkov prešiel zvláštnou iniciačnou ceremóniou. Jeho výnimočné postavenie symbolizovalo pozlátenie ostrôh, rukoväte meča a zubadla koňa, ako aj bohato zdobený opasok či plášť.

Archeologické doklady o jazde v stredoveku máme z prostredia hradov, miest, ale aj zo zaniknutých dedín. Zaujímavé nálezy či ikonografické pramene pochádzajú aj zo sakrálneho prostredia alebo priamo z hrobov.

Jazdci boli elitnou zložkou stredovekého vojska. Obrázok je Velislavovej biblie zo 14. storočia.
Zdroj: manuscriptminiatures.com

​Túto zaujímavú problematiku príde v utorok 19. novembra 2019 o 17:30 hod. do Archeologickej kaviarne priblížiť odborníčka na archeológiu stredoveku Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD. z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Prednáška je určená širokej verejnosti. Jesenný cyklus Archeologickej kaviarne sa koná vo Výstavnej sále SNM na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave.